rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony

SKUTKI ROZWODU W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1. Kiedy ustaje małżeństwo? Ustanie małżeństwa to sytuacja, w której dochodzi do rozerwania trwałości więzi małżeńskiej. Przyczynami ustania związku małżeńskiego są: śmierć…

1. Kiedy ustaje małżeństwo?

Ustanie małżeństwa to sytuacja, w której dochodzi do rozerwania trwałości więzi małżeńskiej. Przyczynami ustania związku małżeńskiego są: śmierć małżonka, uznanie małżonka za zmarłego oraz rozwód. W przypadku rozwodu, małżeństwo ustaje, w wyniku uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, rozwiedzeni małżonkowie mogą zawrzeć nowe małżeństwa.

2. Kiedy ustaje wspólność majątkowa?

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ustaje zawsze wraz z ustaniem małżeństwa. Dzieje się tak każdorazowo w przypadku śmierci jednego z małżonków, a także w przypadku orzeczenia rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

3. W jakim czasie mogę zmienić nazwisko po rozwodzie?

W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

4. Czy Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym?

Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego. Może także nie ograniczać władzy żadnego z rodziców.

5. Czy Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o alimentach na rzecz dzieci?

Sąd w wyroku rozwodowym musi zawrzeć rozstrzygnięcie w przedmiocie pokrywania kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron.

6. Czy Sąd może rozstrzygnąć o alimentach na rzecz byłego małżonka?

Artykuł 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Przesłanką, od której uzależnione jest powstanie obowiązku alimentacyjnego małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jest spowodowanie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie mającego cech niedostatku. Małżonek niewinny takiego rozkładu pożycia może więc żądać alimentów od małżonka winnego , chociażby nie znajdował się w niedostatku. Przyjęte uregulowanie nie daje jednak prawa małżonkowi niewinnemu do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia aniżeli zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb.

7. Czy istnieje możliwość podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego?

Tak, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Sąd dokonuje tego, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a Strony są zgodne co do sposobu podziału majątku dorobkowego.

8. Czy po rozwodzie byli małżonkowie po sobie dziedziczą z mocy ustawy?

Następuje wyłączenie od dziedziczenia, to znaczy, że małżonkowie po rozwodzie nie dziedziczą po sobie na mocy ustawy.

9. Jak wygląda domniemanie pochodzenia dziecka po rozwodzie?

W wyniku rozwodu następuje ustanie domniemania pochodzenia dziecka, a więc skutkiem rozwodu jest brak prawnego domniemania, że dziecko pochodzi z małżeństwa, jeżeli urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia rozwodu.

Chcesz odwołać się od wyroku sądu w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej? Potrzebujesz fachowej porady adwokata, ponieważ nie wiesz, czy w Twoim przypadku warto zmienić nazwisko po rozwodzie? Myślisz o złożeniu pozwu o podwyższenie alimentów na dzieci? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane ze sprawą rozwodową – zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu! Jako skuteczny prawnik ds. rodzinnych pomogę Ci podjąć konkretne kroki w celu ochrony Twoich interesów.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *