Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Na czym polega instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków? Czy zastanawiałeś się na czym tak naprawdę polega niniejsza instytucja? Co różni rozdzielność majątkową z…

Na czym polega instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków? Czy zastanawiałeś się na czym tak naprawdę polega niniejsza instytucja? Co różni rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków od „zwykłej” rozdzielności majątkowej? Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w ustroju ustawowym, mogą przyjąć ustrój umowny, poprzez wybór jednej z czterech intercyz, tj. umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, wspólność rozszerzoną albo wspólność ograniczoną. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze kwestie związane z instytucją rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, o której powinien wiedzieć każdy, kto planuje zawrzeć związek małżeński i zastanawia się nad zabezpieczeniem swojego majątku.

Gdy jeden z partnerów zaproponuje intercyzę, wówczas łatwo o lawinę nieporozumień. W Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu spotykam się z opiniami Klientów, którzy jasno komunikują, iż dla nich zawarcie intercyzy jest przejawem braku zaufania do partnera czy braku pewności co do przyszłości małżeńskiej. Wiele osób uważa wręcz wprowadzenie rozdzielności majątkowej za krzywdzące dla drugiego małżonka i „nieromantyczne”. Cóż… romantyzm kończy się tam gdzie zaczynają się problemy, szczególnie na tle finansowym. Jednak pomijając ten psychologiczny dylemat, rzeczona umowa może mieć dla niektórych małżeństw niebagatelne znaczenie oraz co do zasady uratować przed zadłużeniem współmałżonka.

Umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jest jedną z umów majątkowych, które mogą być zawarte na czas trwania związku małżeńskiego. Dla jej ważności musimy udać się do Kancelarii Notarialnej, albowiem wymagana jest forma aktu notarialnego. Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – w czasie trwania małżeństwa – nie różni się niczym od „zwykłej” rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.Istota ustroju rozdzielności z wyrównaniem dorobku polega na tym, że z chwilą powstania tego ustroju pomiędzy małżonkami istnieją dwa majątki osobiste. Dopiero z chwilą ustania ustroju, w wyniku rozwodu bądź separacji, powstanie obowiązek wyrównania dorobków.

Definicja dorobku zawarta została w art. 513 § 1 k.r.o., zgodnie z którym dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Ważna reguła dotycząca dorobku, wynikająca z art. 513 § 3 k.r.o., wskazuje, że dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia. Obliczenie dorobku wymaga zatem ustalenia wartości majątku osobistego każdego z małżonków w chwili zawarcia umowy oraz z chwili wygaśnięcia umowy. Wzrost wartości może być skutkiem wzrostu wartości już istniejących składników w majątku osobistym lub też nabycia nowych składników.

Przedmioty pomijane przy obliczaniu dorobku, jeżeli umowa nie stanowi inaczej:

W chwili zawarcia intercyzy stan dorobku, jeżeli nie postanowiono oczywiście inaczej, wynosi zero. Do obliczania dorobku wejdzie zatem to, co zostanie nabyte od chwili zawarcia umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierają, jeżeli małżonkowie nie postanowili inaczej, nakaz doliczania do dorobku każdego z małżonków wartości:

Pierwszy przypadek ma na celu ochronę małżonka przed darowiznami, które mają uszczuplić majątek jednego z małżonków „na szkodę” drugiego. Dla przykładu – jeżeli jeden z małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków daruje swojej konkubinie 100 tys. zł, to powyższa kwota jest doliczana do dorobku tego małżonka. Dwa następne przypadki prowadzą do zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków przez tego z małżonków, który świadczy osobiście usługi na rzecz majątku drugiego małżonka lub czyni nakłady i wydatki na majątek drugiego małżonka.

Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie danego prawa. Jeżeli istnieje spór między stronami w powyższym zakresie, sprawę może rozstrzygnąć sąd.

Podsumowując, ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – w czasie trwania małżeństwa – nie różni się niczym od zwykłej rozdzielności majątkowej. Każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później, oraz samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Różnice ujawniają się dopiero z chwilą ustania rozdzielności majątkowej, tj. w czasie rozwodu bądź separacji. Nie bez znaczenia jest, iż umowa majątkowa małżeńska z wyrównaniem dorobków zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne małżonkowi, który np. zajmuje się wyłącznie wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, a tym samym nie osiąga dochodów, godząc się, aby to współmałżonek rozwijał się zawodowo.Rozdzielność z wyrównaniem dorobków jest zatem doskonałym zabezpieczeniem dla małżonka, który skupia się na prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wychowaniu potomstwa.

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ustrój ten gwarantuje kontrahentom pewność co do ważności czynności prawnych dokonanych tylko przez jednego z małżonków.W przypadku prowadzenia przez chociażby jednego z małżonków działalności gospodarczej, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest bardzo rozsądną decyzją i chroni majątek drugiego małżonka przed wierzycielami.

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ustrój ten gwarantuje kontrahentom pewność co do ważności czynności prawnych dokonanych tylko przez jednego z małżonków.W przypadku prowadzenia przez chociażby jednego z małżonków działalności gospodarczej, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest bardzo rozsądną decyzją i chroni majątek drugiego małżonka przed wierzycielami.

Similar Posts