Sprawa rozwodowa – FAQ – 10 najczęściej zadawanych pytań

1. Jaka jest właściwość sądu w sprawach ze stosunku małżeństwa? Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli…

1. Jaka jest właściwość sądu w sprawach ze stosunku małżeństwa?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony Pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania Powoda.

2. Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

Opłata od pozwu o rozwód jest opłatą stałą i wynosi 600 PLN. Jednocześnie należy podkreślić, że gdy sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, wówczas Powodowi zwracana jest połowa tej opłaty – 300 PLN. Dodatkowo, jeśli Sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 300 PLN lub 1000 PLN, w zależności od tego czy Strony są zgodne co do podziału majątku, czy nie.

3. Jakie są elementy wyroku rozwodowego?

Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych, czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym oraz fakultatywnych (na wniosek Stron postępowania). Do obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego zaliczamy: orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, orzeczenie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem Stron, wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego dziecka Stron, orzeczenie dotyczące kontaktów z małoletnim dzieckiem Stron (chyba, że Strony zgodnie wniosą o nie orzekaniu o kontaktach), oraz orzeczenie o sposobie korzystnia ze wspólnego mieszkania. Do fakultatywnych elementów wyroku rozwodowego należą: rozstrzygnięcie w przedmiocie podziału majątku wspólnego Stron na wniosek jednego z małżonków, jeżeli dokonanie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, czy rozstrzygnięcie o eksmisji z mieszkania jednego z małżonków na żądanie drugiego z powodu rażącego nagannego postępowania uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie.

4. Czy stawiennictwo w Sądzie w sprawie o rozwód jest obowiązkowe?

Co do zasady rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. W przypadku nieusprawiedliwionego stawiennictwa Sąd zawiesi postępowanie. Powód będzie mógł żądać podjęcia zawieszonego postępowania dopiero po 3 miesiącach od dnia zawieszenia. Na pozostałych terminach rozprawy Powód przeważnie nie musi się stawiać osobiście, jednakże stawiennictwa Stron jest zalecane, aby móc bronić swoich interesów prawnych.

5. Co Sąd będzie badał w sytuacji, gdy wnosimy pozew o rozwód bez orzekania o winie?

W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie Sąd nie będzie dociekał kto ponosi winę za rozkład małżeństwa. Natomiast to co Sąd musi ustalić, to czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. A zatem Sąd musi ustalić, że Strony nie łączy już żadna z podstawowych dla funkcjonowania małżeństwa więzi, tj. więź duchowa (emocjonalna), więź gospodarcza i więź zyczna. W sytuacji gdy obydwie Strony chcą się rozwieść i żadna nie domaga się dociekania przed Sądem winy drugiego małżonka, wówczas co do zasady Sąd nie docieka powodu rozkładu pożycia małżeńskiego.

6. Czy wina jednego z małżonków za rozkład małżeństwa wpływa na podział majątku dorobkowego?

Wina jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego nie wpływa na podział majątku dorobkowego. Nawet jeśli jedna ze Stron zostanie uznana za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie ma to wpływu na podział majątku. Co do zasady majątek dzieli się w równych częściach, choć z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, np. uzależnienie od hazardu małżonka czy rażąca rozrzutność, Sąd może ustalić, iż małżonkowie przyczynili się do powstania majątku w nierównych częściach.

7. Czy Sąd w wyroku rozwodowym może podzielić majątek?

W wyroku rozwodowym Sąd może orzec o podziale majątku dorobkowego, tylko jeśli nie przedłuży to postępowania. W praktyce gdy Strony są zgodne co do podziału majątku i chcą to uczynić jeszcze w trakcie trwania postępowania rozwodowego oraz przedstawią zgodny plan podziału majątku dorobkowego, wówczas co do zasady Sąd orzeka również o podziale majątku. Natomiast gdy Strony są na tyle podzielone i skon iktowane, że nie potra ą porozumieć się co do podziału majątku, wówczas konieczne jest odrębne postępowanie.

8. Czy automatycznie otrzymam alimenty, gdy w wyroku rozwodowym mąż został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego?

Orzeczenie o wyłącznej winie za rozkład pożycia małżeńskiego jednego z małżonków nie oznacza, że małżonek niewinny rozkładu automatycznie otrzyma alimenty na swoją rzecz. Obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka nie ma charakteru bezwzględnego, a Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka z urzędu o alimentach na rzecz byłego małżonka. Aby małżonek niewinny rozkładu małżeństwa uzyskał alimenty od małżonka winnego, należy wykazać, że w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się sytuacja materialna małżonka niewinnego.

9. Jeżeli rodzic ma ograniczoną bądź odebraną władzę rodzicielską to czy automatycznie ma zakaz kontaktów z dzieckiem?

Należy oddzielić władzę rodzicielską a kontakty rodzica z dzieckiem, albowiem są to dwie różne kwestie. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów. Skutkiem pozbawienia władzy rodzicielskiej jest to, że rodzic nie ma prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, czyli nie ma prawa wykonywania władzy rodzicielskiej. Nie ma tu mowy o zakazaniu kontaktów.

10. Czy dziecko, które ukończyło 13 lat samo decyduje, z którym z rodziców chce zamieszkać?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Sąd uwzględnia „rozsądne życzenia” dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają. Ukończenie 13 lat oznacza uzyskanie ograniczonej zdolności do czynności prawnych, natomiast należy pamiętać, iż nie jest to jednoznaczne z autonomiczną możliwością decydowania przez dziecko o jego sytuacji życiowej i rodzinnej. Sąd oczywiście może wziąć pod uwagę życzenie dziecka o chęci zamieszkania z jednym z rodziców, natomiast z całą pewnością dziecko nie dokona samodzielnej decyzji. Sąd rozpoznając sprawę, w głównej mierze będzie się kierować dobrem dziecka.

Similar Posts