Kontakty z dzieckiem – FAQ – 10 najczęściej zadawanych pytań

1. Czy kontakty z dzieckiem muszą zostać uregulowane wyłącznie poprzez orzeczenie Sądu? Polski system prawny nie narzuca obowiązku, aby kontakty z dzieckiem…

1. Czy kontakty z dzieckiem muszą zostać uregulowane wyłącznie poprzez orzeczenie Sądu?

Polski system prawny nie narzuca obowiązku, aby kontakty z dzieckiem musiały zostać uregulowane tylko i wyłącznie poprzez rozstrzygnięcie sądu. Kwestia kontaktów z dzieckiem może być przedmiotem umowy między rodzicami dziecka – umowy pisemnej, jak i umowy ustnej. To od rodziców dziecka zależy wybór formy uregulowania niniejszego zagadnienia. Jeśli rodzice dziecka darzą się zaufaniem, nie są skonfliktowani oraz potrafią porozumieć się we wszystkich aspektach dotyczących dziecka, wówczas harmonogram kontaktów oraz sposób ich realizacji mogą zostać uregulowane ugodowo w formie pisemnej bądź ustnej. Porozumienie między rodzicami dziecka jest najbardziej preferowaną drogą uregulowania kontaktów.

2. Czego może dotyczyć sprawa sądowa o kontakty z dzieckiem?

Sprawa sądowa o kontakty z dzieckiem może dotyczyć ustalenia kontaktów (uregulowanie terminów oraz sposobu realizacji kontaktów), ograniczenia kontaktów (w tym wypadku kontakty nie są w pełni swobodne – najdalej idącym ograniczeniem jest zakaz osobistej styczności z dzieckiem przy zachowaniu jedynie kontaktów pośrednich, tj. telefonicznych bądź internetowych) bądź zakazania kontaktów (brak kontaktów w jakiejkolwiek formie). Z doświadczenia wiem z jakim nabożeństwem Sądy podchodzą do prawa rodzica i dziecka do wzajemnych kontaktów i zakaz kontaktów z dzieckiem mający charakter generalny jest bardzo rzadkim zjawiskiem.

3. Kiedy można zakazać kontaktów z dzieckiem?

Zakazanie rodzicom osobistej styczno ci z dzieckiem mo e by orzeczone wyj tkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontakt w rodzic w z dzieckiem zagra a jego yciu, zdrowiu, bezpiecze stwu b d wpływa demoralizuj co na dziecko. Są to skrajne sytuacje i należą do rzadkości. Zakaz kontaktów może zostać orzeczony na czas oznaczony bądź na czas nieoznaczony – dla przykładu – sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem na czas terapii odwykowej rodzica uzależnionego od alkoholu.

4. Czy przemoc stosowana wobec byłego partnera/fakt prowadzenia Niebieskiej Karty, ma wpływ na utrzymywanie kontaktów z dzieckiem?

Jeśli przemoc zyczna bądź psychiczna była stosowana jedynie wobec byłego partnera, wówczas nie będzie to miało odzwierciedlenia w uregulowaniu kontaktów z dzieckiem. Należy mieć na uwadze, iż naganne zachowania rodzica dziecka wobec drugiego z nich nie ma, co do zasady, wpływu na uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Dla rozstrzygnięcia kwestii kontaktów najistotniejsze są relacje rodzica z dzieckiem. Dopiero w sytuacji, gdy zostanie wykazane i udowodnione, iż rodzic nagannie zachowuje się również wobec potomka, będzie to miało bezpośredni wpływ na kwestie kontaktów. W takim wypadku sąd może ograniczyć kontakty z KONTAKTY Z DZIECKIEM najczęściej zadawanych pytańdzieckiem, poprzez zezwolenie na kontakty jedynie w miejscu publicznym, w obecności kuratora, nie pozwalając jednocześnie na swobodny i nieskrępowany kontakt rodzica z dzieckiem.

5. Czy można zakazać kontaktów dziecka z nową partnerką/partnerem byłego małżonka?

Tylko wówczas gdy kontakt dziecka z nowym partnerem wpływa demoralizująco na dziecko, bądź ma inny negatywny wpływ (np. gdy osoba ta jest uzależniona od alkoholu, zachowuje się agresywnie wobec dziecka, jest niestabilna emocjonalnie), wówczas sąd może orzec, aby kontakty rodzica z dzieckiem uprawnionego do kontaktu były wykonywane bez obecności nowej partnerki/ partnera.

6. Czy bez zgody drugiego rodzica, mogę pojechać z dzieckiem za granice?

Nie. Nawet jeśli Sąd orzekł w zakresie kontaktów z dzieckiem i dany rodzic ma ustalone, iż spędza 2 tygodnie wakacji z dzieckiem, musi uzyskać zgodę drugiego rodzica na wyjazd za granice z potomkiem, chyba, że harmonogram kontaktów/ugoda/porozumienie rodzicielskie, obejmuje już taką zgodę, bądź drugi rodzic dziecka ma ograniczoną władzę rodzicielską, w ten sposób, że sąd odebrał mu decyzyjność w sprawach wyjazdu dziecka za granice

7. Jakie mogą być prawne konsekwencje alienacji rodzicielskiej?

Alienacja rodzicielska uznawana jest przez psychologów za formę przemocy psychicznej. W sferze prawnej alienacja rodzicielska prowadzi do szeregu postepowań sądowych, mających na celu uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem, egzekwowania ustalonego harmonogramu kontaktów oraz – mówiąc kolokwialnie – utemperowania rodzica, który dopuszcza się alienacji. Alienacja rodzicielska może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej, a nawet może skutkować zmianą miejsca zamieszkania dziecka. W skrajnych przypadkach (w wypadku drastycznej alienacji) możliwe jest również zainicjowanie postępowania karnego o znęcanie się nad dzieckiem (art.207 § k.k.).

8. Czy realizacja kontaktów z dzieckiem jest bezpośrednio powiązana z zakresem władzy rodzicielskiej?

Nie. Zakres władzy rodzicielskiej rodzica nad małoletnim dzieckiem nie ma bezpośredniego wpływu na kwestię kontaktów tego rodzica z dzieckiem. Prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem, nie jest objęte zakresem władzy rodzicielskiej. Oznacza to zatem, że nawet gdy rodzic został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zakładając oczywiście, że prawo do kontaktowania się nie zostało mu odebrane.

9. Czy sprawa o alimenty może zostać połączona ze sprawą o kontakty?

Nie. Sprawa o alimenty oraz sprawa o kontakty z dzieckiem nie mogą zostać połączone, z uwagi na odmienne tryby postępowania sądowego. Każdy z wymienionych wątków musi zostać rozpoznany w odrębnym postępowaniu. Sprawa o alimenty rozpoznawana jest w tzw. trybie procesowym, a sprawa o kontakty w tzw. trybie nieprocesowym.

10. Jaki jest sąd właściwie w sprawach o kontakty rodzica z dzieckiem?

Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (czyli de facto dziecka), a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Jest to właściwość wyłączna – oznacza to, że nie można zainicjować sprawy o kontakty przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania np. Wnioskodawcy.

Similar Posts